თბილისის ქალაქგამოსახულების კვლევის ცენტრის, ,,უბნის“ მიერ მომზადდა და გამოიცა პუბლიკაცია - „ქვაბული: თბილისის რუკა“, სადაც ვაკვირდებით ქალაქის გამოსახულებას ლანდშაფტთან მიმართებაში.

300dpi-8.png 2.04 MB
თბილისის ურბანული პეიზაჟი მხატვრულ მთლიანობას წარმოადგენს და უნიკალურია თავისი ტოპოგრაფიითა და ქალაქის ქსოვილით. ეს მთაგორიანი რელიეფი, რომელიც მილიონობით წლების განმავლობაში მიმდინარე გეოლოგიური პროცესების შედეგადაა წარმოქმნილი, იდეალური ადგილია სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქისათვის. სწორედ ამის გამო სხვადასხვა ეპოქაში თბილისი არაერთხელ დაიპყრეს. დამპყრობლებმა საკუთარი კვალი დაამჩნიეს ქალაქის ურბანულ სივრცეს. შემოსევების შედეგად ქალაქი ყოველ ჯერზე ინგრეოდა და ხელახლა შენდებოდა, რაც ახალებურ ფორმას აძლევდა ქალაქის იერსახეს. თბილისი ამ ისტორიულად ჩამოყალიბებული მრავალშრიანი ქსოვილის შესწავლა შესაძლებელია კარტოგრაფიის, როგორც კვლევის ერთ-ერთი ინსტრუმენტის საშუალებით.
300dpi-3.png 1.86 MB
„ქვაბული: თბილისის რუკა“ ორ ერთმანეთთან იშვიათად დაკავშირებულ კარტოგრაფიულ კოდს მოიცავს: ტოპოლოგიურ ფენომენს და ლაკონიურ schwarzplan-ს. ამით ვიზუალურად ცხადად იკვეთება კავშირი ქალაქის ურბანულ კონტურებსა და ლანდშაფტს შორის. გამოცემაში ასევე შედის  ნაშრომი, რომელიც  თბილისის გეოლოგიურ კვლევას ეხება.
300dpi-2.png 1.72 MB
ეს პუბლიკაცია ნაწილია „უბნის“ ორწლიანი პროგრამისა, რომელიც ქალაქის ფორმას  ეძღვნება. ჩვენ ამ კვლევას „ქვები“ და „წყლები“ ვუწოდეთ. ამ პროგრამის ფარგლებში შექმნილ სხვა ექსპონატებთან ერთად, ეს რუკა შევა თბილისის ქალაქგამოსახულების მომავალი მუზეუმის მუდმივ კოლექციაში.
300dpi-1.png 1.61 MB
თბილისის ქალაქგამოსახულების კვლევის ცენტრი „უბანი“ მიზნად ისახავს თბილისის ტოპოგრაფიისა და ურბანული გარემოს კომპლექსურ კვლევას, რათა შექმნას ღრმა და მრავალშრიანი კვლევა  ქალაქის შესახებ. სხვადასხვა დისციპლინის გართიანებით ,,უბანი” შეეცდება თბილისის შესახებ არსებული ცოდნის შენარჩუნებას, ადაპტაციას და ახალი კვლევების ინიცირებას.
300dpi-10.png 2.05 MB
ფოტოების ავტორი: გრიგორი სოკოლინსკი 


რუკის შეძენა შესაძლებელია:

Books From Past, Books in Vake Bookmark, E.A.Shared space, Ieri store, Grandpa Shakro, Posta and Kona, Space one, Stamba books, Santa Esperanza, Auditoria